Obchodní podmínky


 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané
dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)
Art of media s.r.o.
IČO: 17255465
 se sídlem: Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368593               
email: info@theleaf.cz
 www: theleaf.cz
(dále jen „prodávající“)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a
fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“)
prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na
internetové adrese www.theleaf.cz. (dále je „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 
II. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH


1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních
vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících
poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být
vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po
kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje
sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží.


3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.


4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se
prodávající s kupujícím jinak.
 
III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.


2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v
internetovém obchodě,
 vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  


3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob
platby a doručení.


4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na
tlačítko: Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech
povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se
seznámil s těmito obchodními podmínkami.


5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o
obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.
Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou
potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je
uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je
doručeno na emailovou adresu kupujícího.


6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající
splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je
v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky
prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních
podmínkách.


7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit
objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky
prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo
email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.


8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při
uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není
prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani
v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení
objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o
chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu
pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní
smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí
kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.


 
IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET


1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může
kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu
může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také
bez registrace.


2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v
zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za
správné.


3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné
zneužití zákaznického účtu třetími osobami.


4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.


5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující
svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.


6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a
to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ


1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit následujícími způsoby:
 bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 248994731
vedený u Monety (kód banky 0600)
 bezhotovostně platební kartou,
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební
brány ComGate Payments, a.s.: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267,


dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek
Zásilkovna a Česká pošta


2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.


4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů
příslušného poskytovatele elektronických plateb.[S16] 


5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.


6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou
platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.


7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v
případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin


8. Zboží je kupujícímu dodáno:
 na adresu určenou kupujícím objednávce
 prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil


9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.


10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V
případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že
je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.


12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
odeslán na emailovou adresu kupujícího. Daňový doklad je přiložen k dodávanému
zboží.


14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za
nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem
převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v
rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

15. Společnost Art of media f s.r.o. doporučuje volit pro přepravu služeb Zásilkovny z důvodu nespolehlivosti České pošty. Pokud se zákazník přesto rozhodne volit levnějších služeb České pošty, nenese společnost Art of media s.r.o. jakoukoli zodpovědnost za doručení zásilky zákazníkovi.
 
VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.


2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 ode dne převzetí zboží,
 ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik
druhů zboží nebo dodání několika částí
 ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná
opakovaná dodávka zboží.


3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající
před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy,
 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
 dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.


4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o
odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.


5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k
odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy
zašle kupující na emailovou adresu. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí
formuláře.


6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14
dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději
však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí
kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím
kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající
nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.


10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé
na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.


11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,
nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil
výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího
prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od
oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným
způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 
VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,
 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje
požadavkům právních předpisů.


2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v
jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit
právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí.


3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v
reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží
použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající
zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo
že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží
oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po
dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.


4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u
zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu
nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu
sám kupující způsobil.


5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat:
 výměnu za nové zboží,
 opravu zboží,
 přiměřenou slevu z kupní ceny,
 odstoupit od smlouvy.


6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 pokud má zboží podstatnou vadu,
 pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po
opravě,
 při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.


8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o
vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady
anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.


9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace
pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad
(zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na
slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.


10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si
zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující
opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z
podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném
porušení smlouvy.


11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy
může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.


12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo
ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.


13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží
zlevněno.


14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen
kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je
obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení
opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne
na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení
smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění
reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva
z vadného plnění) prodávajícímu.


16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.


17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo
může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí
záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí §
1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
upravuje reklamační řád prodávajícího.
 
VIII. DORUČOVÁNÍ


1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty.


2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou
v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci
na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 
IX. OSOBNÍ ÚDAJE


1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s
nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás
nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma
emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento
postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze
obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem
(zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.
Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření

poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany
osobních údajů ZDE
 
X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ


1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000
20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line

nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné

využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je
kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o
změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení

spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České
republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena

práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve

smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k
obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a
dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat
nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.


4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích
osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy,
které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost,
která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či
neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový
obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení
takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.


5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.


6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.


7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17.2.2021